Badania

Wyroby Energy For Life oraz MagneTouch były przedmiotem badań sprawdzających ich skuteczność oraz bezpieczeństwo. Badania przeprowadzono w licznych renomowanych ośrodkach klinicznych i naukowych, a ich wyniki zostały opublikowane w medycznym piśmiennictwie naukowym.

Celem badań było określenie wpływu wyrobów opracowanych w Instytucie na organizm człowieka. W szczególności analizowano przebieg restytucji powysiłkowej oraz objętość wyrzutową serca. Dla zapewnienia pełnej wiarygodności badania prowadzono z podwójnie ślepą próbą, która pozwala wykluczyć efekt placebo.

Niezależnie badano także wpływ Energy For Life na wegetatywne i funkcjonalne dolegliwości występujące podczas fibromialgii.

Objętość wyrzutowa serca

Objętość wyrzutowa sercaBadania prowadzono w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, koordynatorem badań był prof. dr hab. n. med. Janusz Paluszak.

Stwierdzono znacznie większy udział w objętości wyrzutowej serca (o około 16%) u badanych odpoczywających na wyrobie Energy For Life (niebieski wykres), w porównaniu do grupy kontrolnej.

Używanie wyrobu Energy For Life ze stałym niejednorodnym polem magnetycznym zwiększa objętość wyrzutową serca, co wpływa korzystnie na lepsze dotlenienie mięśnia sercowego.

Objętość wyrzutowa serca

J. Paluszak, „Wpływ stałego, niejednorodnego pola magnetycznego na zmiany objętości wyrzutowej serca podczas restytucji powysiłkowej”, Medycyna Sportowa 39/9

Restytucja powysiłkowa

Restytucja powysiłkowaBadania prowadzono w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, koordynatorem badań był prof. dr hab. n. med. Janusz Paluszak.

Stwierdzono korzystny wpływ Energy For Life na przebieg procesu restytucji powysiłkowej, której czas uległ skróceniu o około 50% w stosunku do grupy kontrolnej.

Tak znaczne skrócenie czasu powrotu pulsu i ciśnienia tętniczego do wartości sprzed wysiłku oznacza znacznie szybszy odpoczynek organizmu oraz korzystny wpływ na cały układ krążenia, w tym również pracę serca.

Restytucja powysiłkowa

J. Paluszak, „Wpływ stałego pola magnetycznego wytwarzanego przez biostymulator Firmy DF Technology na przebieg restytucji powysiłkowej”, Medycyna Sportowa 31/11

Fibromialgia

FibromialgiaBadania prowadzono w Klinice Reumatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, koordynatorem badań był prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski.

W przypadku osób używających Energy For Life dolegliwości zmniejszyły się średnio o około 55%. Ma to szczególne znaczenie u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów, gdzie głównym objawem są bóle mięśni i stawów. W przypadku nakładania się objawów fibromialgii, ich wyeliminowanie lub złagodzenie ma zasadnicze znaczenie.

Fibromialgia

W. Samborski, A. Kołaczewska, „Zastosowanie stałego pola magnetycznego w leczeniu chorych na fibromialgię”, Medical News (4) tom 64, 45-52

Wolne rodniki

Wolne rodnikiBadania prowadzono w Katedrze Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, koordynatorem badań był prof. zw. dr hab. Feliks Jaroszyk.

Badania wpływu MagneTouch na wytwarzanie reaktywnych form tlenu jednoznacznie wykazały, że w czasie 15 minutowej aplikacji zmniejsza się ilość wolnych rodników o ok. 25%.

Nadmiar wolnych rodników może prowadzić do uszkodzenia komórek serca, nerek, mózgu lub innych narządów oraz przyspiesza proces starzenia.

Wolne rodniki

B. Poniedziałek, F. Jaroszyk, J. Karczewski, K. Wiktorowicz, „Wpływ stałegogradientowego pola magnetycznego a wytwarzanie reaktywnych form tlenu przez neutrofile krwi obwodowej człowieka in vitro”. Bioelectromagnetics (wysłano do druku).

Obraz krwi

Obraz krwiBadania prowadzono w Instytucie Medycyny Holistycznej VEGA MEDICA w Warszawie, koordynatorem badań był lek. med.  J. Giovanoli-Jakubczak.

Celem badań było określenie skuteczności terapeutycznej wyrobu Energy For Life. Jako metodę badawczą zastosowano diagnostykę badania mikroskopowego w ciemnym polu widzenia oraz podstawowy wywiad dotyczący dolegliwości pacjenta. Wszyscy pacjenci cierpieli na różnego rodzaju dolegliwości bólowe.

Na podstawie badań krwi w mikroskopie z ciemnym polem widzenia u każdego pacjenta stwierdzono ewidentną poprawę obrazu krwi. Po dwutygodniowym stosowaniu Energy For Life w badanej grupie stwierdzono poprawę  i normalizację obrazu krwi oraz całkowite ustąpienie dolegliwości bólowych. Nastąpiło również odczuwalne zmniejszenie stopnia zmęczenia oraz ustabilizowanie ciśnienia tętniczego.

POChP

POChPBadania prowadzono w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Klinice Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, koordynatorem badań był prof.  zw. dr hab. n. med. dr h. c. Aleksander Sieroń.

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP) to dominująca choroba układu oddechowego i obejmuje do 10% dorosłej populacji.

Celem pracy była ocena wpływu wyrobu Energy For Life na wybrane wskaźniki spirometryczne (VC — ang. Vital Ca­pacity i FEV1 – ang. Forced Expiratory Volume in 1 Second) oraz jakość życia u pacjentów z POChP.

Zastosowanie wyrobu Energy For Life przyczyniło się do poprawy wszystkich parametrów związanych z oceną tego schorzenia.

Reakcja motoryczna prosta

Reakcja motoryczna prostaBadania prowadzono w Katedrze Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, koordynatorem badań był prof. zw. dr hab. Feliks Jaroszyk.

Celem badań było określanie wpływu wyrobu Energy For Life na liczbę błędnych odpowiedzi w badaniach czasu prostej reakcji motorycznej na bodźce optyczne.

Ustalono, że badani korzystający wyrobie Energy For Life popełnili o około 50% mniej błędnych odpowiedzi w stosunku do grupy placebo. Tendencja większej koncentracji uwagi przy zastosowaniu tego wyrobu jest godna podkreślenia, ponieważ może mieć istotne znaczenie dla kierowców w bezkolizyjnym prowadzeniu różnych pojazdów.